300MIUM系列-300MIUM-562 沙耶加25岁按摩店(被雇佣的店长)-

300MIUM系列-300MIUM-562 沙耶加25岁按摩店(被雇佣的店长)-

时珍曰∶此亦一说,但未及肝虚血滞,亦自生风之意。少阳证虽在半表半里,而心膈痞满,实兼心、肺上焦之邪。

故《内经》亦有可汤熨、可浴及摩之、浴之之文。阳明之血腾沸,故热甚而化脓。

散滞气,消酒积,除寒燥湿,化食宽膨。须分虚实治之,不宜专用利气药,恐变为鼓胀。

马益卿曰∶妊妇宜食牡鸡,取阳精之全于天也。假令得肺脉,其外证∶面白,善嚏,悲愁不乐,欲哭;其内证∶脐右有动气,按之牢若痛;其病∶喘咳,洒淅寒热。

脉不营,则肌肉不滑泽;肌肉不滑泽,则肉满;肉满则唇反,唇反则肉先死。从二十三难至二十九难论经络二十三难曰∶手足三阴三阳,脉之度数,可晓以不?

外科散疮疡,追风湿。经言小肠者,受盛之腑也;大肠者,传泻行道之腑也;胆者,清净之腑也;胃者,水谷之腑也;膀胱者,津液之腑也。

Leave a Reply